Kadir Süresi Tefsiri

  A+
  A-

  Kadir Süresinin Yazılışı

  Kadir Süresi 1. Ayet: Kuşkusuz Biz o Kur’an’ı Kadir Gecesinde indirdik

  Kadir Süresi 2. Ayet: Kadir gecesinin nasıl bir gece olduğunu sen nereden bielceksin?

  Kadir Süresi 3. Ayet: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir

  Kadir Süresi 4. Ayet: Melekler ve Ruh / Cibril o gecede Rab’lerinin izniyle her biri bir iş için iner de inerler

  Kadir Süresi 5. Ayet: Tan ağarıncaya kadar sırf esenliktir o gece (a)

  Kadir Gecesi Ne Zaman

  Kur’an, Müslümanlarca ‘kadir’ yani şeref ve yüksek makam gecesi olarak bilinen belli bir gecede inmeye başlamıştır. Müslümanlar bu geceyi belirlemede ise ihtilaf etmişlerdir. Cumhur (alimlerin geneli), bu gecenin Ramazan’ın son on gecesinde olduğu görüşündedirler. Hilal,doğup hicri sene boyunca farklı yerlerden batınca bu gecenin tek bir vakit olduğunu söylemek zordur. Güzel ayda, gecenin diğer yarısında ya da son çeyreğinde teheccüd için kalkmayı sevenlerin böyle bilmeleri gerekir.

  Kuşkusuz  Kur’an’ın inişi, sevinç, ibadet ve dua için güzel bir vesiledir. Kur’an, vahyin sonuncusu, nimetin tamamlayıcısı ve risaleti taşıyıp onu bozulmadan koruyan Arap tarihine bir müdahale olan Allah’ın kelamıdır

  Bu gecede Allah’ın buyruğu ile açıklanan bol hayır inmektedir..

  Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır (Kadir 2-3) (b)

  Bu süre-i celile “Abese” süresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Beş ayet-i kerimeyi içermektedir. Kadir gecesinin faziletini ve Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmeye başladığını bildirdiği için kendisine böyle “Kadir süresi” ve “inna Enzelna” süresi adı verilmiştir. Bundan evvelki “Alak” süresinde Resul-i Ekrem, okumakla emrolunmuştu, bu Kadir süresinde de asıl okunacak olan Kur’an-ı Kerim‘in nasıl bir mübarek gecede indirilmiş olduğu bildirildiği için bu iki süre arasında güzel bir münasebet vardır.

  Şüphesiz Bir Kur’an-ı Kadir Gecesinde İndirdik

  1. Bu mübarek süre, Kur’an-ı Kerim’in Allah tarafından indirilmiş olduğu pek yüce bir gecenin şeref ve şanını bildiriyor. O feyiz dolu gecede bir takım semavi zatların birer vazife ile yer yüzüne şeref vereceklerini ve o gecenin sabaha kadar bir selamet ve emniyet mahiyetinde bulunacağını şöylece beyan buyuruyor. (Muhakkak ki, biz) yani: Yüce zatım, kudret ve azametimle (onu) o Hakikatleri beyan eden Kur’an-ı (Kadir gecesinde) öyle şeref ve şanı pek yüksek olan bir zamanda (indirdik.) yani: Onu levh-i mahfuzdan dünya semasına birden inzal ettik, sonra da onun ayetleri yirmi üç sene içinde Cibril-i Emin vasıtasıyla Son Peygamber Hz. Muhammed‘e parça parça bir şekilde indirilerek teblîğ edilmiştir.  Kadir gecesi, Ramazan-ı Şerifin gecelerinden biridir. Çünkü: Kur’an-ı Kerim’in Ramazan-ı Şerifte inmeye başlamış olduğunu Bakara süresindeki: ﴿ Ramazan ayı, Kur’an’ın indirildiği aydır. (Bakara 2/185) ayet-i kerimesi açıkça gösteriyor. Bu Kadir gecesi süresi de Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirilmiş olduğunu bildiriyor. Binaenaleyh bu gecenin Ramazan’a mahsus olduğu ortaya çıkmaktadır. Şu kadar var ki: Bu gecenin Ramazan-ı Şerif ayının hangi gecesine ait olduğundan ihtilaf vardır. Meşhur olan ve ekseriyetçe kabul edilen, bu Kadir gecesi Ramazan-ı Şerifin yirmi yedinci gününün gecesidir.

  Bu mübarek gecenin kat’î surette tayin buyurulmamış olması, bir nice hikmetlere dayalıdır.

  Kısacası: Müslümanların Ramazan-ı Şerifte daha ziyade ibadet ve itaatte bulunmaları, onun herhangi bir gecesinin Kadir gecesi olması ihtimalini dikkate alarak, her gecesinde fazlaca ruhani bir zevk ile zikre ve düşünmeye devam etmeleri içindir.

  2. Ey Peygamber!. (Kadir gecesinin ne olduğunu) nasıl büyük bir şeref ve fazilete, bir yüksek mertebeye, manevi bir büyüklüğe sahip bulunduğunu (sana ne şey bildirdi?.) o öyle mübarek bir vakittir ki, onun değerinin yüceliğini, Allah Tealadan başkası bilip kuşatamaz. İnsanlar, o pek feyizli gecenin pek büyük kıymeti, kutsiyetini, ancak Cenab-ı Hakkın bildirmesi sayesinde anlayabilirler.

  3. (Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.) O, öyle seçkin, nurlu bir mübarek gecedir, Kur’an-ı Kerim, o kutsal geceden itibaren yeryüzünü aydınlatmaya başlamıştır. Ve İslam dinini, dinlerin sonuncusu olarak kurulmaya başlamış, insanlığın ufukları, manevi nurlar içinde kalmıştır.

  Kadir gecesinin böyle bin aydan hayırlı olması, şu bakımdan da Müslümanlar hakkında hususi bir lütuftur ki: Bu ümmetin ömürleri eski ümmetlerin ömürlerine kıyasla kısa bulunmaktadır. Fakat bunlara verilen böyle pek feyizli bir gece, bin aydan hayırlı olunca bu ümmetin ömrü manen uzatılmış demektir. Çünkü, böyle bir gecede yapacakları ibadet ve itaat, bin gecede yapılmış gibi sayılarak o derece çok sevaba vesile olacaktır.

  4. O gecenin ne kadar ehemmiyet ve azamete sahip olduğunu düşününüz ki: (Onda) O Kadir gecesinde (melekler ve ruh) Cibril-i Emin  (Rabbi’lerinin izni ile her bir emrden) Allah Tealanın o seneye ait takdir ve kazası ne ise onlar hakkındaki vazifelerinden dolayı yeryüzüne (iniverir) o vazifelerini yerine getirirler.

  Yahut Kabe-i Muazzam’a gibi, Ravza-i Mutahhara gibi yüce makamları ziyarette bulunurlar. Müminlerle karşılaşarak onlara selam verirler, haklarında iyilik sever olarak selametlerine dua ediverirler. .

  5. O mübarek Kadir gecesi (Tan yeri ağarıncaya değin) sabah vaktine, gündüz olup güneşin doğmaya yaklaştığı zamana kadar (bir selamettir.) bir güven ve emniyettir. Bütün o gece bir hayır ve bereketten ibarettir. Çünkü, asıl hakikat güneşi, insanlık alemini manevi, ruhani ışıklar içinde bırakan Kur’an-ı Kerim, o geceden itibaren doğmaya başlamıştır. Kabiliyetini, temiz yaratılışını muhafaza etmekte olanlar, o sayede aydınlanarak cehaletin karanlığından kurtulmaktadırlar. Artık o mübarek gecenin yüce değerini Cenab-ı Hak’tan başka kim tamamıyla takdir edebilir?. Kerim, Rahim Mabudumuz, o gibi mukaddes vakitlerin feyizlerinden İslam alemini daima faydalandırsın. Hz. Peygamber hürmetine amin. (c)

  a-) M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:1 / bkz:195

  b-) Muhammed Gazali / Kur’an’ın Konulu Tefsiri / bkz:875

  c-) Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Tefsir / Bilmen

  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.