Zuhruf Süresi Beyanu’l-Hak Tefsiri

  A+
  A-

  Mekki bir süre olan Zuhruf Süresi; Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin beşinci ve altıncı yıllarında bölümler halinde indirilmiştir. Toplamı 89 ayet olan bu süre, otuz beşinci ayetindeki zuhruf kelimesinden ötürü bu adı almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 63, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 43. süredir.

  Bir kısım insanlar Rahman’dan yüz çevirip şeytanla dost olmuşlardır. Onlar, yaptıkları kötülüklere, işledikleri suçlara rağmen kendilerini hala doğru yolda sanırlar. Hatta başkalarını da gittikleri doğru yola çağırmakla iyilik ettiklerini sanırlar. Oysa onlar, peşlerine takıldıkları şeytanla birlikte kendilerini helaka sürükledikleri gibi aldatıp peşlerine taktıkları kimseleri de helaka sürüklemektedirler. Böylesine şaşırmış kimselere Hakk’ı duyurmak ve doğru yola çevirmek gerçekten çok zordur.

  İman edip salih iş yapan müminler cennette nimetler içerisinde mutlu ve müreffeh yaşarken, şu anda dünya hayatıyla hoşnut olduklarını söyleyip ahireti ellerinin tersiyle itenler,uydukları şeytanlarıyla birlikte ebedi azabın içerisinde kıvranacaklar; hep ölümü isteyecekler ama artık ölüm de onlara gelmeyecektir.

  Zuhruf Süresi 12-13 Ayet Meali: Her cinsten tüm çiftler yaratan O’dur. O, gemilerden ve hayvanlardan sizin için binekler yarattı ki üzerlerine binesiniz; onlara bindiğinizde Rabb’inizin nimetini zikredip Bunları bizim hizmetimize veren Allah’ı hamd ile tesbih ederiz. Eğer O lütfetmeseydi biz onlara yaklaşamazdık bile

  Zuhruf Süresi 12-13 Ayet Tefsiri: Bu ayet Allah’ın insanoğluna, ne yüce nimetler ve ne büyük imkanlar lütfettiğini görmesi için önemli bir tefekkür ve tezekkür noktasını hatırlatmaktadır. Denizler, okyanuslar ve onlar üzerinde inşa edilmiş dağ gibi gemiler insanın egemenliği altındadırlar. Hayvanlar da öyle!

  Karşılaştırıldığında, ufak tefek cirmine rağmen insanın onları kullanması, onların üzerine oturup, istediği yöne sevk etmesi Allah’ın insana bir lütfudur. Eğer Allah, eşyaya hakim olma kabiliyetini insana, insanlara boyun eğme durumunu da hayvanlara vermemiş olsaydı bunların kullanılması elbette mümkün olmazdı.

  Zuhruf Süresi 20. Ayet Meali: Dediler ki: Eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık! Hayır! Onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylemektedirler.

  Zuhruf Süresi 20. Ayet Tefsiri: Onlara Allah’ın cevabı: ‘De ki Allah aşırılığı emretmez (A’raf 28). Allah ancak kendisine ibadet etmenisi / O’ndan başkasına kulluk etmemenizi emretti (Yusuf 40). Ayrıca Allah, onların meleklere ya da putlara tapmalarını isteseydi, her doğan çocuğu İslam Fıtratı üzere yaratmazdı ve Adem’den (a.s) itibaren her topluma bir peygamber gönderip tevhide çağırmazdı.

  Zuhruf Süresi 32. Ayet Meali : …… Rabb’inin rahmeti, onların biriktirdikleri şeylerden elbette daha iyidir.

  Zuhruf Süresi 32. Ayet Tefsiri: Allah’a ortak koşanlar veya inkar edenler dünya hayatında altın, gümüş, mal ve servet olarak ne biriktirirse biriktirsinler, bunların hepsi inkar edenler için sadece dünya hayatında geçici ve faydası sınırlı değerlerdir. Bunlar ahiret hayatı için bir güvence sağlamazlar

  Zuhruf Süresi 40. Ayet Meali: Şu sağırlara sen mi işittireceksin! Şu görmeyenlere ve apaçık sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin

  Zuhruf Süresi 40. Ayet Tefsiri : Burada Sağırlar ve görmeyenler mecazi anlamdadır. Maksat batıl yolda olduğunu bildiği halde gerçekleri işitmek, görmek ve bilmek istemeyen kimselerdir.

  Zuhruf Süresi 59. Ayet Meali: Halbuki İsa, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları için Allah’ın kudretine örnek kıldığımız bir kuldan başkası değildir.

  Zuhruf Süresi 59. Ayet Tefsiri: Biz İsa’yı kudretimize ve dilediğimiz şeyi dilediğimiz tarzda yaratabileceğimize; başka bir deyişle insanları, fabrikasyon usulü bir tek yöntemle yaratmaya mecbur olmadığımıza bir misal / delil, apaçık bir belge yaptık. Topraktan Adem’i, meniden diğer bir ifade ile sperm / nutfe ve ovumdan Adem’in neslini yarattığımız gibi, nutfe olmadan da bir insan yaratacağımızı göstermek istedik. İsa’nın yaratılışının sıra dışı olması, onun farklı bir beşer veya ilah olmasını gerektirmez.

  Hz İsa’nın Yaratılmasındaki Hikmetler Ve Kıyamete Yakın Bir Dönemde İneceğine İnanılan Bir Bilginin Geçersiz Olabileceğinin İspatına Dair Kur’an Ayeti Ve Tefsiri

  Zuhruf Süresi 61. Ayet Meali: Muhakkak ki o, kıyamet için kesin bir bilgidir; sakın onun hakkında şüphe etmeyin! Bana uyun! Çünkü doğru yol budur

  Zuhruf Süresi 61. Ayet Tefsiri: Ayetteki zamirin mercii ihtilaflıdır. Pek çok müfessire göre zamir, elli yedinci ayette adı geçen Hz İsa’ya racidir. Buna göre Hz İsa kıyametin bilgisidir, yani alametidir. Muhammed Esed gibi bazı müfessirlere göre, zamirin, kesinlikle Kur’an’a ve Kelimetullah’a raci olması gerekir. Çünkü bu Kur’an, kıyamet hakkında insanoğlu için en son bilgi ve uyarıları içermektedir; dolayısıyla ondaki bilgiler kıyametin gerçekliği ve vuku hakkında kesindir. O nedenle ayetteki ilim’den maksat Hz İsa değil, Kur’an’dır.

  Kanaatimizce, zamirin mercii hakkındaki tartışması yersizdir. Zira ayetin bağlamında söz konusu olan Kur’an değil  Hz İsa’dır. Hz İsa’nın kıyametin vakti için ilim olması ise, onun mutlak surette kıyametin alameti olarak yeryüzüne inmesi anlamına gelmez. Çünkü ayetin, siyak ve sibak bütünlüğü içerisinde bundan söz ettiği kesin değildir. Her ne kadar sıhhati meşkuk hadislerde geçse de Kur’an’da bu manayı destekleyen başka bir ayet bulunmamaktadır.

  Ayrıca Kur’an’da kıyamet ve saat kelimeleri, her geçtiği ayette mutlaka kıyametin kopma zamanı anlamında değil, geçtiği ayetlere göre kıyametin kopma anı, kıyametin başlangıcından sonra erinceye kadar ki süre, tekrar diriltilme günü, hesap ve ceza günü anlamlarında da kullanılmaktadır. Metne uygun olarak fissa’ati’den maksat, tekrar diriliş ve hesap günüdür denilirse, Hz İsa Allah’ın yaratma gücünün bilgisi ve belgesidir manası da anlaşılabilir.

  Çünkü onun babasız olarak dünyaya getirilmesi, henüz kundakta bir bebek iken konuşturulması, Allah’ın izni ile ölüyü diriltmesi, görmeyene dokunmasıyla görür hale getirmesi gibi, onun şahsında ve eliyle gerçekleşen bütün mucizeleriyle İsa yeniden dirilme için bir bilgi ve belgedir. İsteyen bunda tekrar dirilişin nasıl gerçekleşeceği hakkında ipuçlarını görebilir. Ayrıca Hz İsa en son peygamberi müjdeleyen bir peygamber vasfıyla da kıyametin yaklaştığına dair bir bilgi olarak düşünülebilir.

  Zuhruf Süresi 79 ve 80. Ayet Meali ve Tefsiri

  Zuhruf Süresi 79-80. Ayet Meali: Yoksa onlar bir iş çevirmeye mi karar verdiler? Peki öyleyse. Biz de kesin kararlıyız. Yoksa onlar Bizim, sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Evet. Biz onları işittiğimiz gibi, yanlarında elçilerimiz de yazmaktadydılar.

  Zuhruf Süresi 79-80. Ayet Tefsiri : Yoksa onlar, gizli toplantılar tertip ederek elçimizi bir biçimde susturmak, ayetlerimizi engellemek ve maksatlarında başarıya ulaşmak için kesin bir tedbir ve karar mı aldılar,alsınlar; zira Biz de bu konuda kararlıyız. ‘Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar; müşrikler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlayıncaya kadar diretecektir (Tevbe 32). Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar; kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlayacaktır (Saff 8).

  ‘Muhakkak ki insanı Biz yarattık; nefsinin ona ne fısıldadığını da Biz biliriz. Zira Biz ona şah damarından daha yakınız. Kaldı ki her insanın sağında ve solunda oturmuş iki alıcı/yazıcı melek bulunmakta, ağzından çıkanı gözetlemekte ve çıkan her sözü kapıp hemen kayda geçirmektedirler (Kaf 16-18).

  Kaynak: M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:II / bkz: 269-288

  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.